NVO

Privacy

NVO

Privacy

by jaap
Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens en die van jouw kind. In deze privacyverklaring wordt kort toegelicht wat er met gegevens gebeurd. Deze verklaring is overgenomen van de brancheorganisatie NVO waarbij Praktijk van Orthopedagogiek Arnhem is aangesloten.

Het dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad, kunnen wij een verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder deze toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.

Rechten van jouw kind

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn of haar rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn/haar rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn/haar rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn/haar rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten namens hem/haar uit.

Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten, kun je altijd contact opnemen met Claartje Schoonhoven.

Top